fbpx

Штедењето – одложена потрошувачка наменета за инвестиции

Неискористениот расположлив доход над износот на потрошувачката го претставува износот кој се заштедил. Зошто луѓето ја одлагаат потрошувачката? Што се случува со расположливиот доход кој не се искористил за...

Како компаниите го финансираат своето работење?

За да може да ги обезбедат средствата кои им се потребни за работа, а кои воедно се и основа за генерирање приходи од работењето, компаниите користат различни...

Oпортунитетните трошоци – цена на пропуштената можност

Во секојдневното работење и живеење луѓето најчесто се наоѓаат пред предизвикот да го изберат најдобриот начин да реализираат одредена активност. Со оглед на тоа дека ресурсите се...

Што е поголемо зло – стагфлацијата или инфлацијата во економијата?

Инфлацијата како состојба се вбројува во една од најсложените и најкомплексните појави во економијата. Сепак, таа постои во сите економии и врз основа на предвидувањата и очекувањата...

Монопол и олигопол – форми на нецелосна конкуренција на пазарот

Во зависност од дејноста со која се занимаваат компаниите припаѓаат на различни пазарни структури. Пазарните структури се разликуваат, главно, според два критериуми: Бројот на...

Франшизата како атрактивен начин за започнување на сопствен бизнис

Франшизата претставува начин на кој може да се започне сопствен бизнис кој станува особено популарен во последно време заради поголемата сигурност во работењето што ја нуди како...

Трговците – правни или физички лица?

Трговците се учесници во трговскиот промет и тие можат да учествуваат на пазарот и да вршат стопанска дејност како: Индивидуални трговци – најчесто тоа...

Буџетскиот дефицит влијае врз појавата на јавниот долг – износ на задолженост на државата...

За урамнотежен буџет зборуваме тогаш кога јавните приходи се еднакви на јавните расходи. Најчесто ваквата урамнотеженост во приходите и трошоците во буџетот на државата е тешко остварлива...

Иновацијата како продолжение на креативноста на инвенцијата

Иновацијата и инвенцијата многу пати се поистоветувани како слични поими, но помеѓу овие два поими постои значајна разлика, а за да се разбере таа разлика потребно е...

На кој начин се мери квалитетот на работење на компаниите?

Резултатите од своето работење компаниите може да ги анализираат преку реализираните проекти и планови, преку остварените приходи од работењето, преку произведените добра и/или услуги и сл. Но,...
-реклама- -реклама-
-реклама-